Program MSklad

DSC_8379Program pre vedenie skladovej evidencie pre prevádzky hromadného stravovania umožňuje špeciálne nastavenie pre školské jedálne , , , VŠ a závodné jedálne.

Vďaka intuitívnemu ovládaniu ponúka program MSklad jednoduchú a prehľadnú evidenciu skladových príjemok a výdajok aj rýchle vytvorenie inventúrnej zostavy. Uzávierku na konci mesiaca vykoná program.

Príjemky je možné zapisovať podľa dodacieho listu v celkovej alebo jednotkovej cene, v cene s DPH alebo bez. Výdajky je možné členiť podľa druhu výdaja a podľa druhu jedla.

Vďaka MSkladu môžete jednoducho sledovať viac nezávislých finančných limitov aj minimálne zásoby skladu.

Modul Finančná bilancia porovnáva skutočné náklady na suroviny s finančnou normou. V programe ju môžete sledovať za ľubovoľné obdobie a vývojové trendy za zvolené obdobie si môžete znázorniť aj graficky.

Finančnú bilanciu je možné sledovať zvlášť pre rôzne finančné limity, pre rôzne druhy jedál či samostatne pre pre hlavný a vedľajší výdaj.

Normovanie stravy umožňuje rýchlu prípravu jedálničkov s väzbou na vekové skupiny a počet stravníkov. Program v najnovšej verzii obsahuje posledné normy platné od 1.9.2018

Vďaka modulu Normovanie si jednoducho vytvoríte žiadanku na daný deň podľa skupín a počtu stravníkov. Spätne ju ľahko opravíte podľa skutočnosti - množstvo materiálu, výmena materiálu, pridanie alebo zrušenie materiálu - a vytvoríte automatickú výdajku zo žiadanky.

 

Programy VIS sú koncipované formou stavebnice, preto si môžete vybrať a hradiť iba tie moduly, ktoré pre svoju prevádzku naozaj potrebujete.

Moduly programu MSklad

 

Chcete mať neustále aktuálny software?

Servisná licenčná zmluva (SLZ)

  • nárok na trvalé užívanie najnovšej verzie software
  • nečakaná zmena legislatívy vyžadujúca zmenu software nespôsobí mimoriadnu záťaž rozpočtu
  • zvýhodnené servisné sadzby
  • náhradná technika vždy skladom
  • optimalizácia rozsahu zmluvy každý rok

Viac informácií

 

OBJEDNÁVKA SERVISNEJ LICENČNEJ ZMLUVY